Прескочи онлайн курсове

Онлайн курсове

Необходимостта от длъжностно лице по БЗР е голяма и значителна! Инструктажите и обучението по БЗР не са самоцелна приумица, а съществен елемент от цялостната дейност на работодателя по организацията на производствения процес и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд във всяка една фирма/предприятие, без значение предмета и обхвата на дейност, броя на служителите.

Лекционният материал включва: Процедури за управление на качеството за наблюдение на валидността на извършените изпитвания и калибрирания. Начини на записване на получените данни, които да позволяват да се откриват тенденциите, когато се изисква, да се прилагат статистически методи за проверка на резултатите. Правила за вземане на решение в случаите, в които се декларира обявяване на съответствие със спецификация или стандарт съгласно изискванията на новото издание на ISO/IEC 17025.

Лекционният материал обхваща: ниво на звуково налягане; Еквивалентно ниво на шум; Средно ниво на шума по измервателния контур; Ниво на шум в място на въздействие; Ниво на звукова мощност; Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на шума в място на въздействие; Провеждане на измервания; Определяне, измерване на фоновия шум. Междулабораторни изследвания /МЛС/ и изпитвания за пригодност - организатори, планиране, честота на участие и области за сравнение съгласно международни документи. Критерии за оценяване. Практически примери за използване на получените резултати от МЛС за оценяване на неопределеност от измерване, други характеристики на методи на измерване /изпитване/, включително потвърждаване на метода.

Курсът е предназначен за представители на организации, които имат внедрена интегрирана система за управление на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околната среда съгласно ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 19011:2018.

Ежегодният инструктаж е задължителен за всички, които работят с повдигателни съоръжения!

Съгласно чл. 58 от "Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения" ползвателят е длъжен да осигури провеждане и документиране на първоначален и ежегоден инструктаж и проверка на знанията на лицата, които окачват товарите или товарозахващащите приспособления /прикачвачи/, и на лицата, които управляват товароподемни кранове и електрически телфери.

* Обучението не е предназначено за лицата, които управляват подвижни работни площадки!

Подемно-транспортните машини намират широко приложение в строителството и в промишлеността,  въпреки, че се използват все повече автокранове и други.

Целта на обучението е да Ви запознаем с класификацията на подемно транспортните машини, техните основни елементи и възли.  За правилната и безопасна работа с подемниците ще разгледаме и някои други аспекти на безопасността, а именно видовете знаци използвани за обозначаване на опасности и указване на информация. Ще се запознаем с инструкция за безопасна работа с подемник.

Първоначално и периодично обучение съгласно "Безопасна експлоатация на съоръжения под налягане" съгласно "Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане."

Предназначено за: Лицата, които обслужват съоръжения под налягане и лицата, които извършват външен и вътрешен преглед на съдовете под налягане.

Нормативно основание: чл. 247 ал. 2 т. 4 от „Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ“

Предназначено за: всички отговорни лица за съоръженията пред органите за Технически надзор и за определените да работят с тях.

 

Курсът запознава с техническите изисквания, правилата и нормите за устройството, монтажа и безопасната експлоатация на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.

По смисъла на наредбата, това обхваща основно пропан, пропен, бутани и смесите им.

Курсът е предназначен за специалисти в строителството, които са назначени за координатори по безопасност и здраве на строителен обект.

Тук те ще разширят знанията си по прилагане на правилата за безопасна работа в този специфичен и доста рисков отрасъл. Ще се запознаят с организацията на работата при изпълняването на основните видове строително-монтажни работи и осъществяването на контрол.

Инструктажите и обучението по безопасност и здраве при работа не са самоцелна приумица, а са съществен елемент от цялостната дейност на работодателя по организацията на производствения процес и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието.

Рисковете при работа на височина в строителството са най-честата причина за злополуки по време на работа. Скелето е част от временно работно оборудване от сглобяеми елементи, за да създаде работни площадки на височина и да осигури достъп до тях.

Наредба 2 от 22.03.2004 г.за минимални здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи съдържа изискванията за строителните скелета.

Този курс е предназначен за квалификация на работници за придобиване на знания и умения при монтаж, реконструкция и демонтаж на скелета. 

Курсът е предназначен за строителни специалисти, на които е възложен контролът на качеството на влаганите в строителството материали, техните технически спецификации и съответствието с техническите правила и норми в българското и европейското законодателство.

Курсът е предназначен за обучение на работници и специалисти по електробезопасност.

Обучението е за потвърждаване на трета и пета квалификационна група по електробезопасност съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" - до и над 1000 V.

Обучението е за придобиване или/или потвърждаване на първа и втора квалификационни групи по електробезопасност съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи".

Предназначено за: 1-ва кв. група - неелектротехнически персонал - общи и строителни работници, чистачи, такелажници, бояджии, монтажници и др., работници, които при работа използват ръчни и преносими електроинструменти, 2-ра кв. група - начинаещи работници, които не се допускат до самостоятелна работа, електрозварчици, електрошлосери, машинисти от електротранспорта, кранисти на кранове с електрозадвижване.

Обучението е за придобиване и/или потвърждаване на трета квалификационна група по електробезопасност съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи".

Предназначено за: изпълнителски кадри, извършващи самостоятелно работи, оперативно-ремонтен персонал, допускащи, наблюдаващи или изпълнители на работа с наряд, настойчици на КИП и А, лаборанти в електролаборатории, специалисти по ремонт и настройка на компютърна техника, средства за диспечерско и технологично управление и др.

Обучението е за придобиване и/или потвърждаване на четвърта и пета група по електробезопасност съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи".

Предназначено за: 4-та кв. група - оперативно-ремонтен персонал, старши майстори, монтьори по релейна защита, автоматика, специалисти по КИП и А; 5-та кв. група - ръководители и техни заместници, които ръководят практическата дейност по обслужване, ремонт и контрол на ел. уредби и мрежи, дежурни инженери, издаващи наряди и нареждания, отговорни ръководители за работа в ел. уредби с напрежение над 1000 V,ръководители служби по експлоатация и безопасност при работа.

Обучението е за придобиване и потвърждаване на първа и втора квалификационна група по електробезопасност съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V".

Предназначено за: 1-ва кв. група - общи и строителни работници, бояджии, монтажници и др., работници използващи ръчни и преносими електроинструменти; 2-ра кв. група - начинаещи работници, които не се допускат до самостоятелна работа; електротехнически персонал - електрозаварчици, електрошлосери, машинисти от електротранспорта, кранисти на кранове с електрическо задвижване и др.

 

Обучението е за придобиване и/или потвърждаване на трета квалификационна група по електробезопасност съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V".

Предназначено за: изпълнителски кадри, на които се възлага самостоятелно извършване на работа, оперативно-ремонтен персонал, допускащите, наблюдаващите или изпълнителите на работа с наряд, настройчици на КИП и А, лаборанти в електролаборатории, специалисти по ремонт и настройка на компютърна техника и др.

Обучението е за придобиване и/или потвърждаване на четвърта и пета квалификационни групи по електробезопасност съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V".

Предназначено за: 4-та кв. група - лица, които организират, ръководят и контролират работите по техническата експлоатация, оперативно обслужване, ремонти и др., издаващи наряди, лица, извършващи висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания и измервания; 5-та кв. група - технически ръководители и отговорни ръководители за дейности, ремонт и работа по електрообзавеждането с напрежение до и над 1000 V, ръководители на служби по експлоатация и безопасност при работа.

 

Обучение за придобиване и потвърждаване на трета квалификационна група по електробезопасност съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V".

Обучението е за придобиване и/или потвърждаване на първа и втора квалификационна група съгласно "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения".

Предназначено за: 1-ва кв. група - общи и строителни работници, изолаторчици, чистачи, такелажници, монтажници и др, работата на които е свързана с ремонт и обслужване на сгради, строителни конструкции, В и К инсталации, водачи на МПС за извънцехов транспорт; 2-ра кв. група - начинаещи работници, монтьори и шлосери, бояджии на машини, дърводелци, заварчици, булдозеристи, водачи на МПС за вътрешнозаводски транспорт.

Обучението е за придобиване и/или потвърждаване на трета квалификационна група съгласно "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения".

Предназначен за: майстори монтьори и шлосери, които извършват самостоятелно изпълнителски работи, оператори на машини, оперативно - ремонтен персонал, проектанти, конструктори, лаборанти, заварчици, работници по КИП и А, допускащи, наблюдаващи и изпълнители на работа по частичен наряд.

Обучението е за придобиване и/или потвърждаване на четвърта и пета квалификационна група съгласно "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения".

Предназначен за: 4-та кв. група - старши майстори и монтьори за висококвалифицирани работи, енергетици, механици, специалисти по КИП и А, началници на смени, старши оператори, изпълнители на работата по наряд; 5-та кв. група - главни и старши инженери, главни специалисти, началници на централи, мрежови райони, цехове и лаборатории, и техните заместници, дежурни инженери, издаващи наряди.

 

Актуални насоки при контрола на физични фактори на работна, околна и битова среда. Контрол на електрически уредби и съоръжения.

  • Тема 1: Контрол и измерване на шум.
  • Тема 2: Микроклимат. Процедури, методи за контрол, оценка на съответствието, протоколи, Сертификати/Доклади за контрол.
  • Тема 3: Осветление. Процедури, методи за контрол, оценка на съответствието, протоколи, Сертификати/Доклади за контрол.
  • Тема 4: Актуални насоки при контрола на физичните фактори в работна, околна и битова среда. Нови възможности за разширение на обхвата съгласно последните изисквания на контролиращите държавни институции.
  • Тема 5: Контрол на електрически уредби и съоръжения.

Тема 1: Прилагане на изискванията на Наредба Ν 1 от 12.01.2009 г. изм. и доп. ДВ бр. 70 от 03.09.2019 г. при проектиране, изграждане, контрол и поддържане на детски площадки, разположени на открито и закрито.

Тема 2: Прилагане на стандартите от серия EN 1176, цитирани в Приложение 7 на "Наредба Ν 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра."

ЕКОЛОГИЧНА ПРОДУКТОВА ДЕКЛАРАЦИЯ /Environmental product declaration - EPD/ е международно признат и стандартизиран документ, който по достоверен и обективен начин дава прозрачна и сравнима информация за въздействието на продуктите върху околната среда през целия им жизнен цикъл. ЕПД-и дават възможност на строителни предприемачи, архитекти, проектанти и др. да получат по-добра представа за устойчивите характеристики на продукта, да получат повече яснота и контрол при сравняване на различни продукти.

Директива 2006/42/ЕО е в основата на европейското законодателство за регулиране на сектор машини от отрасъл машиностроене.

Тя осигурява нормативната база за хармонизиране на съществените изисквания за здраве и безопасност по отношение на машините за целия Европейски съюз.

Основното изискване към машините, за да бъдат пуснати на единния европейски пазар, е да отговарят на изискванията на Директивата.

КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. Обхват на контрола по параметри. Процедури и методи за контрол. Оценка на съответствието.

1. Електрически уредби и съоръжения до 1000 V - Импеданс на контура "фаза - защитен проводник" или "фаза - проводник - PEN". Контрол на прекъсвачи за защитно превключване: Ток на задействане; Време за изключване; Допирно напрежение; Съпротивление на предпазен заземител.

2. Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V - Съпротивление на защитна заземителна уредба, на мълниезащитна заземителна уредба, на изолация.

3. Електрозащитни средства - Праг на напрежение. Електрическа якост на изолацията, чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота. Ток на утечка.

Химични агенти и прах във въздуха на работна, околна и битова среда - Нова процедура на ИА "БСА" - BAS QR 32 "Процедура за акредитация на гъвкав обхват".

БДС EN 689:2018+AC:2019 "Експозиция на работното място. Измерване на експозицията при вдишване на химични агенти при работа; Наредба №13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа; Наредба №10 от 26 септември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцарогени и мутагени при работа.

БДС EN 482:2021 ЕКСПОЗИЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО. ПРОЦЕДУРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ. Отменя и заменя БДС EN 482:2012+a1:2015. АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ. ДЕЙСТВИЯ.

Как да поддържаме системата за управление и да провеждаме вътрешни одити в органи за сертификация на продукти, процеси и услуги?

В този курс ще намерите отговорите!

Ще бъдат разгледани указанията и изискванията на стандарти БДС EN ISO 17065:2012 Оценяване на съответствието Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги и БДС EN ISO 19011:2018, който дава указанията за провеждане на вътрешни одити.

Допълнителен модул: БДС EN ISO 17067:2013 Оценяване на съответствието. Основни принципи на сертификация на продукти и указания за схеми за сертификация на продукти.

В курса се разглеждат основните положения в метрологията, средствата за измерване и видовете методи за измерване, метрологична проследимост.

Контрол на електробезопасност на електрически уредби. Методи за контрол съгласно Наредба РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи.

Курсът е предназначен за специалисти в органи за контрол.

Обучението включва седем модула, в които ще бъдат разгледани контрол и методи на измерване на шум, изкуствено осветление, микроклимат, вентилации, електромагнитни полета, вибрации. Оценка на съответствието - норми. Както и актуални насоки при контрола на физичните фактори в работна, околна и битова среда.

Целта на курса е участниците да се запознаят с указанията и изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството.

ISO 9001:2015 определя стандарта като неразделна част от усилията на организацията за постигане на по-широка цел за устойчиво развитие.

Този курс е подходящ за всеки, който работи със системи за управление на качеството /СУК/.

Целта на курса е участниците да се запознаят с указанията на стандартите, да развият умения за интерпретиране и прилагане на изискванията им, да управляват процесите и изискванията за здраве и безопасност в една организация. Да се усвоят техниките за одит и оценка на внедрените системи.

Курса е насочен предимно към експерти, които са преминали обучение по стандарта OHSAS 18001:2007 и им предстои да се преквалифицират като вътрешни одитори по ISO 45001:2018.

Инструктажите и обучението по безопасност и здраве при работа не са самоцелна приумица, а са съществен елемент от цялостната дейност на работодателя по организацията на производствения процес и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието.

      Стандарт БДС EN ISO 19011:2018 предлага принципи и указания, насочващи към добри практики за одитиране на стандартизирани системи за управление. Дава указания за всички потребители, включително малки и средни организации и се съсредоточава върху вътрешните одити /от първа страна/ и одитите, извършени от организациите върху техните външни изпълнители и на други заинтересовани страни /от втора страна/. Той би могъл да е полезен и за външни одити, извършване с цел, различна от тази за сертифициране на системи за управление на трета страна.

Модул 1 - БДС EN ISO 17020:2012 - Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол.

Модул 2 - Преглед и анализ на въздействието на ILAC-P15:05/2020  Приложение на ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на органите за контрол в системата за управление на ОК. Разработване на примерен план за действие за изпълнение на изискванията на ILAC-P15-05/2020.

Модул 3 - БДС EN ISO 19011:2018 - Указания за извършване на одит на системи за управление

Курсът е ориентиран към органи за контрол (ОК-л), които са внедрили или са в процес на подготовка за разработване и внедряване на система за управление (СУ) на база БДС EN ISO/ІЕС 17020.

ВО на ИСУ съгласно ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015

Този курс Ви дава умения за ефективно провеждане на вътрешен одит на интегрирани системи за управление на качеството и околната среда на организацията Ви.

Обучението е предназначено за органи за контрол.

Отговорници по качество, лица, управляващи програми за одит и вътрешни одитори съгласно БДС EN ISO 19011:2018, в ОСС, акредитирани по стандарти БДС EN ISO/IEC 17020:2012, ILAC-P15:05/2020 и БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Нова ревизия на процедурата за акредитация на изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" BAS QR 2. Нови ревизии на някои от другите основни процедури на ИА БСА. BAS QR 32 "Процедура за акредитация на гъвкав обхват" - възможности, изисквания.

Целта на обучението е участниците да се запознаят с:

МОДУЛ 1: БДС EN ISO 17025:2018 Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране.

МОДУЛ 2: БДС EN ISO 19011:2018 Указания за извършване на одити на Система за управление.

МОДУЛ 3: БДС EN ISO 17020:2012 изисквания за дейността на различните видов органи, извършващи контрол.ILAC-P15:05/2020 Приложение на ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на органите за контрол в системата за управление на ОК.