Прескочи онлайн курсове

Онлайн курсове

Курсът е предназначен за специалисти в строителството, които са назначени за координатори по безопасност и здраве на строителен обект.

Тук те ще разширят знанията си по прилагане на правилата за безопасна работа в този специфичен и даста рисков отрасъл. Ще се запознаят с организацията на работата при изпълняването на основните видове строително-монтажни работи и осъществяването на контрол.

Курсът е предназначен за обучение на работници и специалисти по електробезопасност.

Инструктажът е по Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ“ и е предназначен за всички отговорни за съоръженията пред органите за Технически надзор лица и за определените да работят с тях.

Преподавател: инж.Христина Мързованова

Курсът е предназначен за машинисти на повдигателни съоръжения, прикачвачи и сигналисти. Ежегодният инструктаж е задължителен за всички, които работят с повдигателни съоръжения, съгласно чл. 58 от ”Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения” (ДВ бр. 73/17.09.2010 год.).

 

Съгласно Наредба №10/2006 г. за придобиване и признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията.

Курсът е предназначен за обучение на водачи на електро и мотокари, съобразно програмата за придобиване на правоспособност. Материалите са част от дистанционно-присъствения курс, който предлагаме.

Инструктажите и обучението по безопасност и здраве при работа не са самоцелна приумица, а са съществен елемент от цялостната дейност на работодателя по организацията на производствения процес и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието.

Курсът е предназначен за строителни специалисти,

на които е възложен контролът на качеството на влаганите

в строителството материали, техните технически спецификации

и съответствието с техническите правила и норми в

българското и европейското законодателство.

Целта на обучението е участниците да се запознаят с:

Изискванията за компетентността на персонала при извършване на лабораторни дейности и поддържане на Системата на управление на лаборатория съгласно БДС EN ISO 17025:2018 Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране.

Указания за планиране, организиране, провеждане и документиране на вътрешни одити съгласно БДС EN ISO 19011:2018 Указания за извършване на одити на Система за управление.

Курсът е предназначен за придобиване или потвърждаване на четвърта и пета група по ел. безопасност до и над 1000 V, съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи".

Курсът е предназначен за придобиване или потвърждаване на 3-та група по ел. безопасност до и над 1000 V, съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи".

Курсът е предназначен за придобиване или потвърждаване на група по ел. безопасност до и над 1000 V, съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" - ниво 1

Курсът е предназначен

за обучение на специалисти за

придобиване и потвърждаване

на IV и V група по ел.безопасност.

 

Курсът е предназначен

за обучение на специалисти за

придобиване и потвърждаване

на III група по ел.безопасност.

 

Курсът е предназначен

за обучение на специалисти за

придобиване и потвърждаване

на I и II група по ел.безопасност.

 

Курсът е предназначен за длъжностни лица, които ръководят или обслужват електрически и топлофикационни централи, топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, както и за външни лица допускани за работа в действащи неелектрически уредби и мрежи.

4-та и 5-та група!

 

Курсът е предназначен за длъжностни лица, които ръководят или обслужват електрически и топлофикационни централи, топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, както и за външни лица допускани за работа в действащи неелектрически уредби и мрежи.

3-та група!

Курсът е предназначен за длъжностни лица, които ръководят или обслужват електрически и топлофикационни централи, топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, както и за външни лица допускани за работа в действащи неелектрически уредби и мрежи.

1-ва и 2-ра група!

В курса ще бъдат разгледани темите:

1. Контрол на химичните агенти във въздуха на работната среда.

2. Приложение на нормативните изисквания свързани с последните изменения на     Наредба 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. ДВ.бр.5 от 17 януари 2020 г.) и Наредба 10 от 26 септември 2003 г. за защита на работещи с рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (изм. и доп. ДВ. бр. 5 от 17 януари 2020г.).

Инструктажите и обучението по безопасност и здраве при работа не са самоцелна приумица, а са съществен елемент от цялостната дейност на работодателя по организацията на производствения процес и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието.

      Стандартът БДС EN ISO 19011:2018 предлага принципи и указания, насочващи към добри практики за одитиране на стандартизирани системи за управление. Дава указания за всички потребители, включително малки и средни организации и се съсредоточава върху вътрешните одити /от първа страна/ и одитите, извършени от организациите върху техните външни изпълнители и на други заинтересовани страни /от втора страна/. Той би могъл да е полезен и за външни одити, извършване с цел, различна от тази за сертифициране на системи за управление на трета страна.

Курсът е ориентиран към органи за контрол (ОК), които са внедрили или са в процес на подготовка за разработване и внедряване на система за управление (СУ) на база БДС EN ISO/ІЕС 17020.

Съобразен е с изискванията на новата версия на стандарт ISO 19011:2018 Указания за извършване на вътрешен одит.

Курсът е ориентиран към органи за контрол (ОК-л), които са внедрили или са в процес на подготовка за разработване и внедряване на система за управление (СУ) на база БДС EN ISO/ІЕС 17020.

ВО на ИСУ съгласно ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015

Този курс Ви дава умения за ефективно провеждане на вътрешен одит на интегрирани системи за управление на качеството и околната среда на организацията Ви.