Прескочи онлайн курсове

Онлайн курсове

Ежегодният инструктаж е задължителен за всички, които работят с повдигателни съоръжения!

Съгласно чл. 58 от "Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения" ползвателят е длъжен да осигури провеждане и документиране на първоначален и ежегоден инструктаж и проверка на знанията на лицата, които окачват товарите или товарозахващащите приспособления /прикачвачи/, и на лицата, които управляват товароподемни кранове и електрически телфери.

* Обучението не е предназначено за лицата, които управляват подвижни работни площадки!

Инструктажът е по „Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ“ и е предназначен за всички отговорни за съоръженията пред органите за Технически надзор лица и за определените да работят с тях.


Преподавател: инж.Христина Мързованова

Всички водачи на кари, съгласно Наредба №1 от 10.04.2006 г. са задължени  да поддържат и актуализират придобитата правоспособност на всеки 5 години (чл.6, т.2).

В настоящия курс предлагаме освежаване на знанията за устройство и експлоатация на карите и обръщаме внимание на безопасната експлоатация и профилактика. Ще се запознаете с добрите практики при осигуряване на безопасни условия на труд и задълженията на водача преди, по време и при приключване на работа.

Курсът е предназначен за специалисти в строителството, които са назначени за координатори по безопасност и здраве на строителен обект.

Тук те ще разширят знанията си по прилагане на правилата за безопасна работа в този специфичен и доста рисков отрасъл. Ще се запознаят с организацията на работата при изпълняването на основните видове строително-монтажни работи и осъществяването на контрол.

Инструктажите и обучението по безопасност и здраве при работа не са самоцелна приумица, а са съществен елемент от цялостната дейност на работодателя по организацията на производствения процес и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието.

Рисковете при работа на височина в строителството са най-честата причина за злополуки по време на работа. Скелето е част от временно работно оборудване от сглобяеми елементи, за да създаде работни площадки на височина и да осигури достъп до тях.

Наредба 2 от 22.03.2004 г.за минимални здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи съдържа изискванията за строителните скелета.

Този курс е предназначен за квалификация на работници за придобиване на знания и умения при монтаж, реконструкция и демонтаж на скелета. 

Курсът е предназначен за строителни специалисти, на които е възложен контролът на качеството на влаганите в строителството материали, техните технически спецификации и съответствието с техническите правила и норми в българското и европейското законодателство.

Обучението е за придобиване или/или потвърждаване на първа и втора квалификационни групи по електробезопасност съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в елекетрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи".

Предназначено за: длъжностни лица, които ръководят, контролират, извършват оперативно обслужване и/или работи в електрически уредби и мрежи. Както и за диспечърските служби, и за външни фирми, допускани за работа в действащи електрически уредби и мрежи.

Обучението е за придобиване и/или потвърждаване на трета квалификационна група по електробезопасност съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи".

Предназначено за: длъжностни лица, които ръководят, контролират, извършват оперативно обслужване и/или работи в електрически уредби и мрежи. Както и за диспечърски те служби, и за външни фирми, допсукани за работа в действащи електрически уредби и мрежи.

Обучението е за придобиване и/или потвърждаване на четвърта и пета група по електробезопасност съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи".

Предназначено за: длъжностни лица, които ръководят, контролират, извършват оперативно обслужване и/или работи в електрически уредби и мрежи. Както и за диспечърски служби, и за външни фирми, допускани за работа в действащи електрически уредби и мрежи.

Обучението е за придобиване и потвърждаване на първа и втора квалификационна група по електробезопасност съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V".

Предназначено за: длъжностни лица, които ръководят, контролират и извършват техническа експлоатация и оперативно обслужване на действащото електрообзавеждане и при изпълнение на ремонти, реконструкции и модернизации по него. Както и от персонала на външни фирми, извършващи работи по електрообзавеждането.

 

Обучението е за придобиване и/или потвърждаване на трета квалификационна група по електробезопасност съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V".

Предназначено за: длъжностни лица, които ръководят, контролират и извършват техническа експлоатация и оперативно обслужване на действащото електрообзавецдане и при изпълнение на ремонти, реконструкции и модернизации по него. Както и за външни фирми, извършващи работи по електрообзавеждането.

Обучението е за придобиване и/или потвърждаване на четвърта и пета квалификационни групи по електробезопасност съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V".

Предназначено за: длъжностни лица, които ръководят, контролират и извършват техническа експлоатация и оперативно обслужване на действащото електрообзавеждане и при изпълнение на ремонти, реконструкции и модернизации по него. Както и за външни фирми, извършващи работи по електрообзавеждането.

 

Обучението е за придобиване и/или потвърждаване на първа и втора квалификационна група съгласно "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения".

Предназначено за: длъжностни лица, които ръководят или обслужват електрически и топлофикационни централи, топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, както и за външни лица допускани за работа в действащи неелектрически уредби и мрежи.

Обучението е за придобиване и/или потвърждаване на трета квалификационна група съгласно "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения".

Предназначен за: длъжностни лица, които ръководят или обслужват електрически и топлофикационни централи, топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, както и за външни лица допускани за работа в действащи неелектрически уредби и мрежи.

Обучението е за придобиване и/или потвърждаване на четвърта и пета квалификационна група съгласно "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения".

Предназначен за: длъжностни лица, които ръководят или обслужват електрически и топлофикационни централи, топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, както и за външни лица допускани за работа в действащи неелектрически уредби и мрежи.

 

Курсът е предназначен за специалисти в органи за контрол.

Обучението включва седем модула, в които ще бъдат разгледани контрол и методи на измерване на шум, изкуствено осветление, микроклимат, вентилации, електромагнитни полета, вибрации. Оценка на съответствието - норми. Както и актуални насоки при контрола на физичните фактори в работна, околна и битова среда.

В курса ще бъдат разгледани темите:

1. Контрол на химичните агенти във въздуха на работната среда.

2. Приложение на нормативните изисквания свързани с последните изменения на     Наредба 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. ДВ.бр.5 от 17 януари 2020 г.) и Наредба 10 от 26 септември 2003 г. за защита на работещи с рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (изм. и доп. ДВ. бр. 5 от 17 януари 2020г.).

Целта на курса е участниците да се запознаят с указанията и изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството.

ISO 9001:2015 определя стандарта като неразделна част от усилията на организацията за постигане на по-широка цел за устойчиво развитие.

Този курс е подходящ за всеки, който работи със системи за управление на качеството /СУК/.

Целта на курса е участниците да се запознаят с указанията на стандартите, да развият умения за интерпретиране и прилагане на изискванията им, да управляват процесите и изискванията за здраве и безопасност в една организация. Да се усвоят техниките за одит и оценка на внедрените системи.

Курса е насочен предимно към експерти, които са преминали обучение по стандарта OHSAS 18001:2007 и им предстои да се преквалифицират като вътрешни одитори по ISO 45001:2018.

Инструктажите и обучението по безопасност и здраве при работа не са самоцелна приумица, а са съществен елемент от цялостната дейност на работодателя по организацията на производствения процес и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието.

      Стандарт БДС EN ISO 19011:2018 предлага принципи и указания, насочващи към добри практики за одитиране на стандартизирани системи за управление. Дава указания за всички потребители, включително малки и средни организации и се съсредоточава върху вътрешните одити /от първа страна/ и одитите, извършени от организациите върху техните външни изпълнители и на други заинтересовани страни /от втора страна/. Той би могъл да е полезен и за външни одити, извършване с цел, различна от тази за сертифициране на системи за управление на трета страна.

Модул 1 - БДС EN ISO 17020:2012 - Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол.

Модул 2 - Преглед и анализ на въздействието на ILAC-P15:05/2020  Приложение на ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на органите за контрол в системата за управление на ОК. Разработване на примерен план за действие за изпълнение на изискванията на ILAC-P15-05/2020.

Модул 3 - БДС EN ISO 19011:2018 - Указания за извършване на одит на системи за управление

Курсът е ориентиран към органи за контрол (ОК-л), които са внедрили или са в процес на подготовка за разработване и внедряване на система за управление (СУ) на база БДС EN ISO/ІЕС 17020.

ВО на ИСУ съгласно ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015

Този курс Ви дава умения за ефективно провеждане на вътрешен одит на интегрирани системи за управление на качеството и околната среда на организацията Ви.

Обучението е предназначено за органи за контрол.

Целта на обучението е участниците да се запознаят с:

Изискванията за компетентността на персонала при извършване на лабораторни дейности и поддържане на Системата на управление на лаборатория съгласно БДС EN ISO 17025:2018 Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране.

Указания за планиране, организиране, провеждане и документиране на вътрешни одити съгласно БДС EN ISO 19011:2018 Указания за извършване на одити на Система за управление.