Прескочи онлайн курсове

Онлайн курсове

Ежегодният инструктаж е задължителен за всички, които работят с повдигателни съоръжения!

Съгласно чл. 58 от "Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения" ползвателят е длъжен да осигури провеждане и документиране на първоначален и ежегоден инструктаж и проверка на знанията на лицата, които окачват товарите или товарозахващащите приспособления /прикачвачи/, и на лицата, които управляват товароподемни кранове и електрически телфери.

* Обучението не е предназначено за лицата, които управляват подвижни работни площадки!

Инструктажът е по „Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ“ и е предназначен за всички отговорни за съоръженията пред органите за Технически надзор лица и за определените да работят с тях.


Преподавател: инж.Христина Мързованова

Всички водачи на кари, съгласно Наредба №1 от 10.04.2006 г. са задължени  да поддържат и актуализират придобитата правоспособност на всеки 5 години (чл.6, т.2).

В настоящия курс предлагаме освежаване на знанията за устройство и експлоатация на карите и обръщаме внимание на безопасната експлоатация и профилактика. Ще се запознаете с добрите практики при осигуряване на безопасни условия на труд и задълженията на водача преди, по време и при приключване на работа.

Курсът е предназначен за специалисти в строителството, които са назначени за координатори по безопасност и здраве на строителен обект.

Тук те ще разширят знанията си по прилагане на правилата за безопасна работа в този специфичен и доста рисков отрасъл. Ще се запознаят с организацията на работата при изпълняването на основните видове строително-монтажни работи и осъществяването на контрол.

Инструктажите и обучението по безопасност и здраве при работа не са самоцелна приумица, а са съществен елемент от цялостната дейност на работодателя по организацията на производствения процес и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието.

Рисковете при работа на височина в строителството са най-честата причина за злополуки по време на работа. Скелето е част от временно работно оборудване от сглобяеми елементи, за да създаде работни площадки на височина и да осигури достъп до тях.

Наредба 2 от 22.03.2004 г.за минимални здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи съдържа изискванията за строителните скелета.

Този курс е предназначен за квалификация на работници за придобиване на знания и умения при монтаж, реконструкция и демонтаж на скелета. 

Курсът е предназначен за строителни специалисти, на които е възложен контролът на качеството на влаганите в строителството материали, техните технически спецификации и съответствието с техническите правила и норми в българското и европейското законодателство.

Обучението е за придобиване или/или потвърждаване на първа и втора квалификационни групи по електробезопасност съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в елекетрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи".

Предназначено за: длъжностни лица, които ръководят, контролират, извършват оперативно обслужване и/или работи в електрически уредби и мрежи. Както и за диспечърските служби, и за външни фирми, допускани за работа в действащи електрически уредби и мрежи.

Обучението е за придобиване и/или потвърждаване на трета квалификационна група по електробезопасност съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи".

Предназначено за: длъжностни лица, които ръководят, контролират, извършват оперативно обслужване и/или работи в електрически уредби и мрежи. Както и за диспечърски те служби, и за външни фирми, допсукани за работа в действащи електрически уредби и мрежи.

Обучението е за придобиване и/или потвърждаване на четвърта и пета група по електробезопасност съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи".

Предназначено за: длъжностни лица, които ръководят, контролират, извършват оперативно обслужване и/или работи в електрически уредби и мрежи. Както и за диспечърски служби, и за външни фирми, допускани за работа в действащи електрически уредби и мрежи.

Обучението е за придобиване и потвърждаване на първа и втора квалификационна група по електробезопасност съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V".

Предназначено за: длъжностни лица, които ръководят, контролират и извършват техническа експлоатация и оперативно обслужване на действащото електрообзавеждане и при изпълнение на ремонти, реконструкции и модернизации по него. Както и от персонала на външни фирми, извършващи работи по електрообзавеждането.

 

Обучението е за придобиване и/или потвърждаване на трета квалификационна група по електробезопасност съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V".

Предназначено за: длъжностни лица, които ръководят, контролират и извършват техническа експлоатация и оперативно обслужване на действащото електрообзавецдане и при изпълнение на ремонти, реконструкции и модернизации по него. Както и за външни фирми, извършващи работи по електрообзавеждането.

Обучението е за придобиване и/или потвърждаване на четвърта и пета квалификационни групи по електробезопасност съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V".

Предназначено за: длъжностни лица, които ръководят, контролират и извършват техническа експлоатация и оперативно обслужване на действащото електрообзавеждане и при изпълнение на ремонти, реконструкции и модернизации по него. Както и за външни фирми, извършващи работи по електрообзавеждането.

 

Обучението е за придобиване и/или потвърждаване на първа и втора квалификационна група съгласно "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения".

Предназначено за: длъжностни лица, които ръководят или обслужват електрически и топлофикационни централи, топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, както и за външни лица допускани за работа в действащи неелектрически уредби и мрежи.

Обучението е за придобиване и/или потвърждаване на трета квалификационна група съгласно "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения".

Предназначен за: длъжностни лица, които ръководят или обслужват електрически и топлофикационни централи, топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, както и за външни лица допускани за работа в действащи неелектрически уредби и мрежи.

Обучението е за придобиване и/или потвърждаване на четвърта и пета квалификационна група съгласно "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения".

Предназначен за: длъжностни лица, които ръководят или обслужват електрически и топлофикационни централи, топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, както и за външни лица допускани за работа в действащи неелектрически уредби и мрежи.

 

Курсът е предназначен за специалисти в органи за контрол.

Обучението включва седем модула, в които ще бъдат разгледани контрол и методи на измерване на шум, изкуствено осветление, микроклимат, вентилации, електромагнитни полета, вибрации. Оценка на съответствието - норми. Както и актуални насоки при контрола на физичните фактори в работна, околна и битова среда.

В курса ще бъдат разгледани темите:

1. Контрол на химичните агенти във въздуха на работната среда.

2. Приложение на нормативните изисквания свързани с последните изменения на     Наредба 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. ДВ.бр.5 от 17 януари 2020 г.) и Наредба 10 от 26 септември 2003 г. за защита на работещи с рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (изм. и доп. ДВ. бр. 5 от 17 януари 2020г.).

Целта на курса е участниците да се запознаят с указанията и изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството.

ISO 9001:2015 определя стандарта като неразделна част от усилията на организацията за постигане на по-широка цел за устойчиво развитие.

Този курс е подходящ за всеки, който работи със системи за управление на качеството /СУК/.

Целта на курса е участниците да се запознаят с указанията на стандартите, да развият умения за интерпретиране и прилагане на изискванията им, да управляват процесите и изискванията за здраве и безопасност в една организация. Да се усвоят техниките за одит и оценка на внедрените системи.

Курса е насочен предимно към експерти, които са преминали обучение по стандарта OHSAS 18001:2007 и им предстои да се преквалифицират като вътрешни одитори по ISO 45001:2018.

Инструктажите и обучението по безопасност и здраве при работа не са самоцелна приумица, а са съществен елемент от цялостната дейност на работодателя по организацията на производствения процес и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието.

      Стандарт БДС EN ISO 19011:2018 предлага принципи и указания, насочващи към добри практики за одитиране на стандартизирани системи за управление. Дава указания за всички потребители, включително малки и средни организации и се съсредоточава върху вътрешните одити /от първа страна/ и одитите, извършени от организациите върху техните външни изпълнители и на други заинтересовани страни /от втора страна/. Той би могъл да е полезен и за външни одити, извършване с цел, различна от тази за сертифициране на системи за управление на трета страна.

Модул 1 - БДС EN ISO 17020:2012 - Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол.

Модул 2 - Преглед и анализ на въздействието на ILAC-P15:05/2020  Приложение на ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на органите за контрол в системата за управление на ОК. Разработване на примерен план за действие за изпълнение на изискванията на ILAC-P15-05/2020.

Модул 3 - БДС EN ISO 19011:2018 - Указания за извършване на одит на системи за управление

Курсът е ориентиран към органи за контрол (ОК-л), които са внедрили или са в процес на подготовка за разработване и внедряване на система за управление (СУ) на база БДС EN ISO/ІЕС 17020.

ВО на ИСУ съгласно ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015

Този курс Ви дава умения за ефективно провеждане на вътрешен одит на интегрирани системи за управление на качеството и околната среда на организацията Ви.

Обучението е предназначено за органи за контрол.

Отговорници по качество, лица, управляващи програми за одит и вътрешни одитори съгласно БДС EN ISO 19011:2018, в ОСС, акредитирани по стандарти БДС EN ISO/IEC 17020:2012, ILAC-P15:05/2020 и БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Нова ревизия на процедурата за акредитация на изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" BAS QR 2. Нови ревизии на някои от другите основни процедури на ИА БСА. BAS QR 32 "Процедура за акредитация на гъвкав обхват" - възможности, изисквания.

Целта на обучението е участниците да се запознаят с:

Изискванията за компетентността на персонала при извършване на лабораторни дейности и поддържане на Системата на управление на лаборатория съгласно БДС EN ISO 17025:2018 Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране.

Указания за планиране, организиране, провеждане и документиране на вътрешни одити съгласно БДС EN ISO 19011:2018 Указания за извършване на одити на Система за управление.